BHP i PPOŻ

Oferta w zakresie Bezpieczeństwa Higieny Pracy (BHP)

– Szkolenia wstępne i okresowe
– Opracowania instrukcji COVID 
– Opracowanie instrukcji do maszyn i urządzeń
– Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
– Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych
– Ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy
– Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP
– Audyty stanu BHP
– Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP

Przeglądy, legalizacja i dobór gaśnic

Serwis gaśnic jest wykonywany zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz zaleceniami producentów. Regularna konserwacja oraz utrzymanie gaśnic w stałej gotowości jest wymogiem prawnym. Dodatkowo daje pewność, że gaśnice będą działać, gdy są najbardziej potrzebne. 

Oferta w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie

 • Oceny stanu zabezpieczenia w zakresie ochrony p.poż. obiektów ,
 • Wykonywanie audytów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Opracowywanie ekspertyz pożarowo – technicznych obiektów. Oferta obejmuje opracowanie dokumentacji zgodnie z § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. [Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.] oraz innych obowiązujących PROCEDUR *
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego*

Uzgodnienia i opiniowanie dokumentacji odbywa się przy stałym udziale rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców budowlanych współpracujących z nami.

 • Przygotowanie inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 • Weryfikacja odbiorowa wykonanych w obiekcie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w tym: DSO, SUG, SSP, SUO, hydrantów wewnętrznych p.poż, oświetlenia awaryjnego –ewakuacyjnego itp.
 • Doradztwo inwestorom, projektantom, wykonawcom w celu doboru indywidualnego rozwiązania technicznego oraz materiałowego dla danego obiektu,
 • Wykonywanie jednostkowych dopuszczeń materiałowych,
 • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach Działu Projektowego oferujemy:

 • Obsługa w/z stałego nadzoru ppoż. na obiektach,
 • Obsługa w/z stałego doradztwa techniczno – pożarowego,
 • Ekspertyzy techniczne i opinie przeciwpożarowe,
 • Wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), plansz p.poż. i planów ewakuacyjnych,
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP),
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej systemów oddymiania,
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
 • Wykonywanie symulacji rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania zadymienia,
 • Wykonywanie scenariuszy rozwoju pożaru,
 • Wykonywanie Ocen zagrożenia wybuchem (OZW) oraz Dokumentacji Zabezpieczenia Przed Ryzykiem Wybuchu (DZPRW)

Dochodzenia po pożarowe

Ustalanie przyczyn powstawania pożarów:

 • oględziny miejsca pożaru,
 • ustalenie okoliczności, miejsca i przyczyny powstania pożaru,
 • wydanie ustnych opinii dot. przyczyny powstania pożaru,
 • sporządzanie opinii pisemnej (ekspertyza) dotyczącej przyczyn powstania pożaru,
 • ustalenie zachowania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

Ekspertyzy pożarnicze:

 • kompleksowe wykonanie ekspertyzy dot. przyczyny powstania pożaru na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych, firm likwidujących szkody, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,

Opinie pożarnicze:

 • kompleksowe wykonanie opinii dot. przyczyny powstania pożaru na potrzeby organów procesowych.

Kompleksowa, stała obsługa firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej – Outsourcing.